• Turlarda ara

  • Tur kategorisi

  • Yola çıkılan şehir


Yurtiçi Tur Satış Sözleşmesi

İş bu sözleşme; Nenehatun caddesi 67/1 Çankaya /ANKARA adresinde bulunan, 0312 4399739 irtibat numarası ile ve www.egtur.com.tr  internet adresine sahip GENTUR İNŞAAT  TURİZM ve DIŞ TİCARET  LTD. ŞTİ.(Bundan sonra EGTUR SEYAHAT ACENTESİ  olarak anılacaktır) ile tur kayıt formunda adı, soyadı ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olmuştur.

I – ÖDEMELER
EGTUR SEYAHAT ACENTESİ  yurtiçi gezilerine kayıt yapılırken toplam ücretin en az %30’u ön ödeme olarak alınır.

II – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER
1.Tüketicinin, EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ineyazılı veya veri saklayıcısı ile bildirmek kaydı ile sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Paket turun başlamasına en az 30 gün kala yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç, 3. kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasına 29-21 gün kala yapılan iptallerde tur bedelinin %40’ını, 20-15 gün kala yapılan iptallerde tur bedelinin %70’ini, 15 günden az süre içerisinde yapılan iptallerde ise tur ücretinin tamamını EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne cayma tazmi-natı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmeden dönülmesi halinde, iptal ceza şartlarına göre en az 7 iş günü içerisinde Tüketicinin ödemiş olduğu tur bedeli EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne tarafından iade edilir.
2. EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne, tura katılacak kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması veya operasyonel nedenlerle paket turun kısmen veya tamamen iptalini hareket tarihinden en az 10 gün öncesine kadar Tüketiciye bildirmek kaydı ile iptal edebilir. Bu durumda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur. EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne tüketiciden aldığı tüm ödemeleri 7 iş günü içerisinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.
3. Tam kapsamlı seyahat güvence paketi ……………….. Sigorta tarafından sağlanmaktadır ve seyahat güvence paketi kapsamına giren tazminat ödemeleri de aynı firma tarafından yapılmaktadır. Teminat detayları sigorta şartnamesinde yer almaktadır.
4. Tüketici, paket tura devam etmesinin veya otel rezervasyonu uyarınca konaklamasının mümkün olmaması duru-munda, hareket tarihinden en az 7 gün önce EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısın-dan geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya konaklama re-zervasyonunu devir eden ve devir alan kişiler EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne karşı bakiye tutarının ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.
5. Tüketicinin, başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına ya-pılmış tüm rezervasyonları EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.
6. “PROMOSYON” olarak belirtilen turlarımızda yukarıda belirtilen iptal/iade koşulları geçerli olmayıp, iptal veya değişiklik imkânı bulunmamaktadır. Bu durumda para iadesi yapılmayacaktır.

III – MÜCBİR SEBEPLER
1. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentanın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne için mücbir sebep sayılır. Bu haller;
a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller,
b) Türkiye’de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/ülkelerde, sınır kapılarında ve/veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya sefer-berlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklan-ma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hü-kümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller,
c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri.
2. Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne ile o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.
3. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının 10 günlük mutat işgaline engel rahatsız-lıklarını veya ölümlerini tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile veya ölümlerini resmi makamlardan alınacak döküman ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. Gezi tarihine 7 gün veya daha az kala yapılan iptallerde her ne sebep ile olursa olsun, paket içerisindeki uçak bileti hizmeti ve turun yapılması ama-cıyla 3. şahıslara yapılan ve geri alınması mümkün bulunmayan harcamalar tüketiciden tahsil edilecektir. Ülkede salgın ilan edilmiş hastalıklar ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez.

IV – GENEL HÜKÜMLER
1. EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.
2. Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyo-nu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sa-hiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez.
3. Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firması-nın kuralları geçerlidir.
4. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmak-la görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır-lar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne Broşürü, EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.
5. Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkili-sine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici, söz-leşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 20 iş günü içinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmek zorundadır
6. EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildir-mekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.
7. Otele varış günü, odalar saat 14:00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10.00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.
8. Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan ban-kası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne muhatap değildir. Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa ya da şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.
9. EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne paket tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez.
10. Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne sorumludur. EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜ-KETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde taz-min edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin be-del iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
11. EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne paket tur satın almış yolcuları, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş …………………… Sigorta’nın sigorta poliçesiyle temin edilen ve taahhüdün yerine getirilmemesi ve hizmetin taahhüt edilen şekilde verilememesi teminatlarını kapsayan Zorunlu Paket Tur Sorumluluk Sigortası teminatı altındadır. Zorun-lu Paket Tur Sorumluluk Sigortası yukarıda belirtilen teminatlara sahip olup tüketicilere seyahat sağlık ve asistans hizmetler sağlamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetleri içeren paket sigorta ücret mukabilinde EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’den talep edilebilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketici-lerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poli-çesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
12. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu,Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, genelge ve Tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kuru-lu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.
13. Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (kimlikteki / pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur.
14. Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile birlikte tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile birlikte imza altına alarak kabul etmişlerdir.
15. Müşteri tarafından bildirilen fatura bilgileri tur başlangıç gününe kadar Müşteri tarafından değiştirilebilir. Bu tarihten sonra Müşteri tarafından fatura bilgilerinde yapılacak değişiklikler EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’neEGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne ilgili servislerince dikkate alınmaz ve değişiklik talepleri red edilir. Bildirimlerin doğru yapılmamasından doğacak her türlü vergi ceza ve/veya zararın bildirimi yapan kişi veya şirkete aittir.
16. Şahsıma/Firmama ait elektronik posta adresim/kep (kayıtlı elektronik posta) yukarıda belirtildiği gibidir. Tur başlangıç tarihine kadar fatura adres bilgilerimi (fatura ünvanı, adresi, TC Kimlik no, Vergi Dairesi, Vergi Numarası) EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne EGTUR SEYAHAT ACENTESİ’ne satış elemanına bildireceğimi ve bu tarihten sonra bu bilgilerimi değiştirmeyeceğimi ve meydana gelecek her türlü vergi ceza ve/veya zararın tarafıma/firmama ait olduğunu taahhüt ederim.

AD-SOYAD / İMZA TARİH


© 2024 EGTUR Seyahat Acentesi. Tüm hakları saklıdır

Merhaba!
WhatsApp Üzerinden Mesaj Göndermek için Aşağıdaki Temsilcilerden Birine Tıklayın!